06:50, 03/10/2019

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Quang Thành

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Huỳnh Quang Thành

Huỳnh Quang Thành báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191003_20191003--SFI--BCKQGDNNB--Huynh-Quang-Thanh.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ