08:48, 06/02/2018

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan

SFI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan

Đỗ Thị Hồng Loan báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180206_20180206--SFI--KQGD-cp-co-dong-lien-quan.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ