09:37, 24/01/2017

SFI: Bà Đỗ Thị Hồng Loan đăng ký mua 20.000 CP

Thời gian giao dịch từ ngày 3/2/2017

Tên người thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Hồng Loan

Mã chứng khoán: SFI

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 439.845 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 459.845 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/2/2017 đến ngày 3/3/2017

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ