02:16, 16/02/2017

SFI: Bà Đỗ Thị Hồng Loan đã mua 20.000 CP

Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Loan nắm giữ tại SFI tăng lên 438.900 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Hồng Loan

Mã chứng khoán: SFI

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 418.900 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 438.900 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 3/2/2017 đến ngày 14/2/2017

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ