10:03, 26/11/2015

SFI - Amersham Industries Limited đã mua 6.600 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Amersham Industries Limited tại SFI tăng lên 6,03%

Tên người thực hiện giao dịch: Amersham Industries Limited

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 644.370 CP, tỷ lệ 5,97%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.600 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 650.970 CP, tỷ lệ 6,03%

Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/11/2015

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ