06:35, 08/07/2016

SFI: America LLC đã mua 7.900 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của America LLC tại Công ty tăng lên 10,05%

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.068.220 CP,tỷ lệ 9,98%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.900 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.076.120 CP, tỷ lệ 10,05%

Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/6/2016

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ