10:39, 27/10/2016

SFI: America LLC đã mua 3.300 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của America LLC tại SFI tăng lên 12,02%

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.283.160 CP, tỷ lệ 11,99%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.300 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.286.460 CP, tỷ lệ 12,02%

Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 21/10/2016

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ