07:18, 08/09/2016

SFI: America LLC đã mua 2.000 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của America LLC tại SFI tăng lên 11,01%

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.176.170 CP, tỷ lệ 10,99%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.178.170 CP, tỷ lệ 11,01%

Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/8/2016

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ