02:57, 26/01/2016

SFI - Ameriaca LLC đã mua 3.380 CP

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cổ đông này tại SFI tăng lên 7,01%.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: America LLC

Mã chứng khoán: SFI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 752.750 CP, tỷ lệ 6,97%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.380 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 756.130 CP, tỷ lệ 7,01%

Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/1/2016

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ