04:36, 07/09/2015

SFI - 8/9 niêm yết bổ sung 515.385 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho SFI được thay đổi niêm yết : 515.385 cổ phiếu (Năm trăm mười lăm ngàn ba trăm tám mươi lăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 5.153.850.000 đồng (Năm tỷ một trăm năm mươi ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 10.833.089 cổ phiếu (Mười triệu tám trăm ba mươi ba ngàn không trăm tám mươi chín cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 108.330.890.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm ba mươi triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08/09/2015

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Tải file gốc.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ