09:31, 16/09/2015

SFI - 7/8/2017 giao dịch bổ sung 515.385 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

- Trụ sở chính : 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : (08) 3823 8799 Fax: (08) 3822 6283

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 392/QĐ-SGDHCM ngày 04/09/2015) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán : SFI

- Mệnh giá : 10.000 đồng

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 515.385 cổ phiếu

- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 10.833.089 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 108.330.890.000 đồng

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 08/09/2015

- Ngày chính thức giao dịch : 07/08/2017

 

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ