09:19, 30/12/2016

SFI: 3/12/2018 giao dịch bổ sung 535.153 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Trụ sở chính: 209 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3823 8799 Fax: (08) 382 6283

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 512/QĐ-SGDHCM ngày 26/12/2016) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán : SFI

Mệnh giá : 10.000 đồng

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 535.153 cổ phiếu

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động Công ty

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 11.368.242 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 113.682.420.000 đồng

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/12/2016

Ngày chính thức giao dịch: 03/12/2018

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ