03:00, 18/04/2017

SFI: 27/4 GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia đợt 2 cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã chứng khoán : SFI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/04/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/04/2017

Lý do và mục đích: Chia đợt 2 cổ tức năm 2016 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Ngày thanh toán: 16/05/2017

Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đại lý vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/05/2017 và xuất trình giấy chứng nhận cổ phần và chứng minh nhân dân.
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ