02:15, 27/12/2016

SFI: 27/12 thay đổi niêm yết 535.153 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Cụ thể, SFI được chấp thuận thay đổi niêm yết 535.153 cổ phiếu (Năm trăm ba mươi lăm nghìn một trăm năm mươi ba cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 5.351.530.000 đồng (Năm tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 11.368.242 cổ phiếu (Mười một triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi hai cổ phiếu)

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 113.682.420.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 27/12/2016

Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ