10:10, 15/02/2017

SFI: 24/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) như sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Mã chứng khoán : SFI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/02/2017

Ngày đăng ký cuối cùng : 27/02/2017

Lý do và mục đích : Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian tổ chức họp : Dự kiến ngày 01/04/2017

Địa điểm họp : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ