07:05, 23/08/2019

PWA: Thân Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 50.000 CP

PWA: Thân Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thân Thế Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.100 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.100 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/08/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ