07:50, 26/09/2019

PWA: Nguyễn Thái Hoàng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

PWA: Nguyễn Thái Hoàng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Hoàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ