06:38, 03/09/2019

PWA: Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2.400 CP

PWA: Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.400 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ