01:36, 24/09/2019

PWA: Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đã bán 2.400 CP

PWA: Lê Minh Đức - Ủy viên HĐQT - đã bán 2.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PWA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.400 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ