06:31, 17/01/2019

PVT: Xin gia hạn CBTT các BCTC năm 2019

PVT: Xin gia hạn CBTT các BCTC năm 2019

Ngày 16/01/2019, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn số 51/VTDK-KHĐT ngày 16/01/2019 của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (MCK: PVT) về việc xin gia hạn CBTT các BCTC năm 2019 trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý (đối với BCTC quý); không quá 60 ngày (đối với BCTC bán niên soát xét) kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính với lý do như sau:

Lý do: Căn cứ quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán, công ty niêm yết phải công bố BCTC quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý; BCTC bán niên đã soát xét trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. Tuy nhiên, PVT không thể hoàn thành việc công bố các BCTC trong thời hạn nêu trên do Công ty là công ty có quy mô lớn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ với nhiều công ty con và đơn vị trực thuộc tại nhiều địa bàn trên cả nước nên việc tập hợp chứng từ, lập báo cáo và hợp nhất báo cáo mất nhiều thời gian. Ngoài ra, số lượng khách hàng và nhà cung cấp của Công ty chủ yếu là các đơn vị có quy mô lớn, trải rộng cả trong nước và nước ngoài nên việc đối chiếu, xác nhận công nợ cũng mất nhiều thời gian.

Căn cứ quy định tại Khoản 2,3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ