04:21, 30/07/2019

PVT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

PVT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190730_20190730--PVT--TB-NDKCC-tra-co-tuc-nam-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ