04:20, 24/01/2019

PVT: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho PVT

PVT: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho PVT

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 cho PVT như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190124_20190124--PVT--UBCK-chap-thuan-gia-han-cbtt-bctc-nam-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ