06:20, 03/10/2018

PVT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

PVT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181003_20181003--PVT--Nghi-quyet-DHDCD-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ