06:29, 13/04/2018

PVT: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

PVT: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo Nghị quyết  họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180413_20180413--PVT--NQDHCD-thuong-nien-nam-2018.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ