03:09, 16/01/2019

PVT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

PVT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190116_20190116--PVT--NQHDQT-ve-viec-to-chuc-dhcd-thuong-nien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ