06:18, 22/03/2019

PVT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Yurie VN Securities Investment Trust

PVT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Yurie VN Securities Investment Trust

Yurie VN Securities Investment Trust Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190322_20190322--PVT--TB-thay-doi-TLSH-CDL-Yurie-Vietnam.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ