03:20, 02/04/2018

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 23-26/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời.
          - Nội dung họp: Nội dung Đại hội dự kiến như sau:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của ban kiểm soát.
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2018.
          - Nội dung họp: + Báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
+ Tờ trình tăng vốn Điều lệ từ 266 tỷ - 376 tỷ.
+ Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tàu 13.000 DWT trong năm 2018.
+ Tờ trình về chuyển tiếp và gia hạn dự án đầu tư tàu 13.000 DWT đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua trong năm 2017 – sẽ tiếp tục thực hiện dự án trong năm 2018.
          - Nội dung họp: + Tờ trình về thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là tiểu ban nhân sự tiền lương và tiểu ban kinh tế kỹ thuật.
+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.0

-0.2 (-6.25%)
Giá tham chiếu3.2
Giá mở cửa3.2
Giá cao nhất3.2
Giá thấp nhất3.2
Giá đóng cửa3.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại72.26%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)60.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)47.4
P/E63.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,445.9
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

3.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

3.20

0.20 (5.88%)

2,9609,524
14/01

3.40

0.00 (0.00%)

3001,020
13/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
10/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
09/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
08/01

3.50

0.10 (2.94%)

00
07/01

3.50

0.00 (0.00%)

6,76023,290
06/01

3.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

16/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2017Ngày...

01/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

31/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV) công bố bổ nhiệm ông Trần Thái Thanh chức vụ...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng công ty).

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/04/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành