10:11, 11/09/2019

OGC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC

OGC: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC

Ngày 14/04/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK Tp.HCM) đã ra Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là -727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 -2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

Từ đó đến nay SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Ngày 29/08/2019, SGDCK Tp.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của OGC. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là -4,06 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 là -2.873,76 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của công ty là lỗ và lỗ lũy kế 2.873,76 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp, đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC soát xét tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ