10:31, 17/09/2019

OGC: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên

OGC: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190917_20190917--OGC--NQ-HDQT-So-8-Ve-Thoai-Von-Tai-Cac-Don-Vi-Thanh-Vien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ