10:38, 13/01/2020

OGC: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, soát xét bán niên và kiểm toán năm 2020

OGC: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, soát xét bán niên và kiểm toán năm 2020

Căn cứ quy định về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) đã gửi công văn số 05/2020/CV-OGC ngày 09/01/2020 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 13/01/2020 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC như sau:

-         BCTC quý: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

-         BCTC soát xét bán niên: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

-         BCTC năm đã được kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Do Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, có vốn đầu tư vào nhiều tổ chức kinh tế khác nhau gồm các doanh nghiệp đã niêm yết và chưa niêm yết:

-         OGC sở hữu 05 công ty, trong đó có Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) – OCH gồm 06 công ty con và là đối tượng phải lập BCTC Hợp nhất theo quy định.

-         OGC đầu tư vào 01 công ty liên kết là các công ty cổ phần chưa niêm yết.

Các công ty thành viên của OGC hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư kinh doanh dự án bất động sản; dự án BOT; kinh doanh khách sạn; sản xuất bánh kẹo và dịch vụ. Theo đó, việc lập BCTC, tổng hợp các thông tin tài chính để lập BCTC hợp nhất từ các đơn vị thực tế là rất phức tạp và cần nhiều thời gian để hoàn thành BCTC.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ