06:24, 14/01/2020

OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lò Hồng Hiệp và Nguyễn Thị Dung

OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lò Hồng Hiệp và Nguyễn Thị Dung

Lò Hồng Hiệp và Nguyễn Thị Dung báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200114_20200113--OGC--KQ-GD-CP-cua-NNBLo-Hong-Hiep.pdf
 20200114_20200113--OGC--KQ-GD-CP-cua-NNBNguyen-Thi-Dung.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ