02:33, 20/12/2019

OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hiền

OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191220_20191219--OGC--BC-KQGD-NCLQ-CDNBNguyen-Thi-Hien.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ