02:35, 13/04/2017

OCH: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2016

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH) giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC năm 2016.

OCH giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

a.    “Tại ngày 31/12/2016, Công ty đang ghi nhận một khoản trả trước cho Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến Đầu tư (“Viptour”) với số tiền 40.600.000.000 VND về đặt cọc để nhận chuyến nhượng 4.055.800 cổ phần của Công ty cổ phần Viptour-Togi, trong đó bao gồm số tiền 18.714.461.700 VND trong tài khoản đồng sờ hữu giữa Công ty, Công ty đang làm việc với Viptour về việc thu hồi khoản úng trước 22.332.100.000 VND còn lại. Đồng thời Công ty có khoản phải thu Công ty TNHH VNT (“VNT”) sau khi trích lập dự phòng là 140.840.574.000 ỴND, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty đang làm việc với VNT để thu hồi khoản khoản phái thu này. Chúng tôi chưa có đủ các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu và ứng trước này. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không. Chi tiết xem thuyết minh số 06 và 08 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất”.

Giải trình OCH : Khoản trả trước cho Viptour: Đối tác này vẫn dang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ: Ngày 30/08/2016, Công ty đã có biên bản làm việc với Công ty Viptour về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, Công ty Viptour nhận trách nhiệm hoàn trả lại tiền sau khi có ý kiến của Đại hội cổ đông, sử dụng toàn bộ cổ phiếu của Công ty CP Viptour - Togi làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ trả tiền của Viptour. Tại thời điểm 31/12/2016 Công ty tiếp tục làm việc với Công ty Viptour về việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thu hồi khoản tiền đã chuyển cho Viptour.

Khoản phải thu VNT: Đây là số tiền OCH đầu tư vào dự án bất động sản mà Công ty TNHH VNT làm chủ đầu tư. Xác dịnh cần tập trung vốn cho các hoạt động kinh doanh chính Công ty đã thỏa thuận với VNT chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư và VNT có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ vốn góp. Đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ.

Đến thời điểm lập báo cáo hợp nhất Công ty VNT đã thực hiện một phần nghĩa vụ hoàn trả vốn cho OCH. Đồng thời OCH vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi khoản tiền này. Trong năm 2016, OCH đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009. OCH tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà OCH có được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

b.    “Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang với số tiền gốc là: 162.200.000.000 VND và lài phát sinh tương ứng là 35.552.260.551 VND. Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang đang làm việc để thu hồi khoản gốc và lãi phải thu nêu trên. Theo đó, chúng tôi chưa có đù bàng chứng thích hợp dề đánh giá khả năng thu hồi khoản này cũng như không thể xác định đươc liệu có cần thiết phải điều chinh các sổ liệu này hay không. Chi tiết xem thuyết minh số 07 và số 08 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất”.

Giải trình của OCH: OCH và Sao Hôm Nha Trang vẫn dang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi khoản tiền gốc và lãi này từ Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng tiền Nha. Đối tác này vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm đối với các khoản công nợ này. Do đó, Ban điều hành Công ty con cùa Công ty, tin tường rằng khoản phải thu trên có thể thu hồi được toàn bộ và không có dấu hiệu cùa việc suy giảm giá trị tại ngày lập báo cáo.    

c.    Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty mẹ và các Công ty con đang trình bày khoản Cho vay ngắn hạn, Phải thu khác và khoản Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sau khi trích lập dự phòng là 273.205.129.440 VND (Chi tiết tại Thuyết minh số 04d (i), Thuyết minh số 06 (i), Thuyết minh số 07 (2) và Thuyết minh số 08 (i) của Báo cáo tài chính hợp nhất. Hiện tại, Công ty chưa thu thập được căn cứ để xác định số dự phòng cần trích lập. Bằng các thủ tục kiểm toán dã thực hiện, chúng tôi không thể xác định liệu có phải cần thiết điều chinh số dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư này trên Báo cáo tài chính hợp nhất cùa Công ty tại ngày 31/12/2016 hay không”.

Giải trình của OCH: OCH và công ty con vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản hỗ trợ vốn này và thực hiện các thù tục đòi nợt theo quy định của pháp luật. Các đối tác này vần đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ này. Trong năm 2016, OCH và công ty con đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 và các đánh giá thận trọng dựa trên BCTC chưa được kiểm toán và các thông tin khác có liên quan đến các Công ty nhận hồ trợ vốn và các khoán OCH và công ty con. Tại ngày lập báo cáo hợp nhất các công ty con cùa OCH vẫn chưa thu thập được báo cáo tài chính cùa một số bên nhận đầu tư làm căn cứ đánh giá trích lập dự phòng. OCH và công ty con tin tường việc trích lập dự phòng phài thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà OCH và công ty con cỏ được tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Ý kiến nhấn mạnh:

“Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty CP Dịch vụ Hồ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) - Công ty con cùa Công ty có các khoản nợ phải trả ngăn hạn vượt quá tài sản ngăn hạn và lỗ lũy kế lớn có thê ảnh hường đên khả năng hoạt động liên tục của IOC. Tuy nhiên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty vẫn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục của IOC do Ban Tổng Giám đốc Công ty tin tưởng rằng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổ chức tín dụng dựa trên nguồn thu của hoạt động kinh doanh và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cùa cổ đông, nhà đầu tư. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ cùa chúng tôi không liên quan dến vấn đề cần nhấn mạnh này”.

Giải trình của OCH: Hiện tại, hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Hồ trợ và Phát triển đầu tư (IOC) vẫn đang diễn ra bình thường, khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ lũy kế là liên quan đến việc phát hành trái phiếu, không có tài sản đảm bảo cho Maritime bank. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cùa công ty vẫn dương và doanh thu ổn định tăng trưởng qua các năm. Ban Tổng Giám dốc Công ty OCH và IOC tin tưởng rằng sẽ cơ cấu lại thời hạn trả nợ với tổ chức tín dụng dựa trên nguồn thu của hoạt động kinh doanh và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cổ đông, nhà đầu tư nên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty vẫn được lập trên cơ sở hoạt động liên tục của IOC.

3. Vấn đề khác:

“Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đôi với báo cáo tài chính này tại ngày 30 tháng 03 năm 2016 do các vấn đề sau:

Chưa đánh giá khả năng thu hồi cùa khoản ứng trước cho Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến dầu tư Viptour; số tiền: 38.567.900.000 dồng; Chưa có đủ Bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của khoản phải thu với Công ty TNHH VNT, tổng số tiền: 204.000.000.000 đồng; Chưa đánh giá được khả năng thu hồi cùa khoán phải thu Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang, tồng số tiền: 197.952.260.551 đồng;

- Công ty chưa thu thập dược báo cáo tài chính dể làm căn cứ trích lập dự phòng khoản đầu tư Công ty cổ phần Đại Dương Thăng Long (“OTL”) với giá gốc là 74.241.000.000 VND và đầu tư vào các đơn vị khác với giá gốc khoản đầu tư là 15.853.700.000 đồng;

Tại các công ty con của công ty có các khoản đầu tư khác, số tiền: 50.000.000.000 đồng, phải thu cho vay ngắn hạn số tiền: 22.578.419.921 đồng, phải thu khác với tổng giá trị thuần là 27.400.110.000 đồng và khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với giá gốc là 37.281.400.000 dồng. Tuy nhiên KTV không có đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi các khoản công nợ và khả năng giảm giá các khoản đầu tư này”.

Giải trình của OCH: Các vấn đề khác là ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất cùa Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã dược kiểm toán bời kiểm toán viên và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Các vấn dề này đã được OCH giải trình và công bố thông tin tại Công văn số 26C/2016/CV-OCH ngày 30/3/2016.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.9

-0.5 (-9.26%)
Giá tham chiếu5.4
Giá mở cửa4.9
Giá cao nhất5.4
Giá thấp nhất4.9
Giá đóng cửa4.9
Khối lượng1,200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)200,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)980.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-15.9
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,037.1
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
19/07

4.90

0.50 (9.26%)

1,2006,030
18/07

5.40

0.10 (1.89%)

9,89049,961
17/07

5.30

0.10 (1.92%)

11,90062,080
16/07

5.20

0.00 (0.00%)

2,10010,620
13/07

5.20

0.10 (1.89%)

8,91044,698
12/07

5.30

0.00 (0.00%)

16,70087,710
11/07

5.30

0.20 (3.92%)

16,50086,150
10/07

5.10

0.30 (6.25%)

4,80023,930
09/07

4.80

0.30 (6.67%)

9004,170
06/07

4.50

0.00 (0.00%)

1,6007,200

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018 của...

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

30/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

31/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

27/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố bổ nhiệm ông Vũ Xuân Dương chức...

27/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh chức...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán...

17/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm bà Đỗ Thị Tú Chi chức vụ thành viên HĐQT và ông Trương Thanh Tùng chức...

17/06/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời...

12/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố miễn nhiệm ông Lê Anh Dũng chức vụ Trưởng BKS từ...

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04...

29/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

12/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh...

11/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

13/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh chức...

13/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh chức...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (Công ty mẹ).

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

01/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ...

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04...

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

01/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

22/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về:- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016-...

08/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa chi...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Phạm Lương Hoàng chức...

27/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

21/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn...

04/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2015.

04/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

25/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 hợp nhất

25/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 công ty mẹ

07/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bà Hoàng Thị Thu Hằng từ nhiệm chức...

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

09/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố thay đổi nhân sự từ ngày 9/7/2015:...

19/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Liệu thay thế...

18/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2015 Thời gian họp: Trong tháng 6/2015 Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ...

12/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

22/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng số...

15/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương thay thế...

31/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 31/3/2015: ...

11/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang tạm...

02/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố chấm dứt hợp đồng lao động với bà Lê Hà...

24/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

09/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố ông Sven Albert Seabel từ nhiệm chức vụ...

09/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh thay...

19/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm ông Hà Trọng Nam tạm...

17/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

25/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố phân công ông Huỳnh Trung Nam tạm...

05/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

14/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hằng...

09/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và trưởng BKS:-...

28/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2014Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04...

28/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyêt ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố bổ nhiệm bà Lê Hà Quế chức...

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

03/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

21/11/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố niêm yết thêm cổ phiếu:- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 100...

15/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

14/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OCH: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2013 Lý do và mục đích: Trả...

08/08/2013

Phát hành cổ phiếu

OCH: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2013 Lý do và mục đích: phát hành cổ phiếu cho cổ...

17/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc...

25/05/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

OCH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích: * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ...

22/03/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

OCH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2013 3. Lý do và mục đích: * Lấy ý kiến cổ đông...

08/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

27/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

31/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

21/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

OCH: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần Tải file dữ liệu gốc

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012 2. Ngày giao dịch không...

08/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

OCH - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

02/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OCH: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2012 3. Lý do và...

18/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2012 2. Ngày giao...

06/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung...

14/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

27/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

06/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

23/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

22/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file...

08/09/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

12/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

OCH: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2011 Tỷ...

24/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Phó Thiên Sơn ...

15/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo Kể từ ngày...

26/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

23/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Người được ủy quyền CBTT trước đây...

06/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

OCH: Nghị quyết 2011Link download

05/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo kể từ ngày 05/5/2011 -...

26/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng...

04/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

25/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

01/10/2010

Niêm yết mới

Căn cứ công văn số 1609/2010/CV-OCH ngày 21/09/2010 của CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu OCH, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu...

01/10/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam