07:35, 11/12/2019

NTP: Đặng Quốc Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 300.000 CP

NTP: Đặng Quốc Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 300.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quốc Minh
- Mã chứng khoán: NTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.001.000 CP (tỷ lệ 1,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quốc Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.746.946 CP (tỷ lệ 6,87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.301.000 CP (tỷ lệ 1,33%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/12/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ