10:01, 11/12/2019

NRC: Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 154.300 CP

NRC: Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 154.300 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Quang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 358.600 CP (tỷ lệ 1,49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 154.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 154.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 204.300 CP (tỷ lệ 0,85%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/12/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ