01:05, 21/03/2019

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty
          - Nội dung họp: + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 – kế hoạch năm 2019;
+ Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Thay đổi nhân sự các Thành viên trong Hội đồng quản trị;
+ Các vấn đề khác.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ