09:12, 16/04/2019

IBC: Thông báo mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

IBC: Thông báo mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông báo mời họp và đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190416_20190416--IBC--Tai-lieu-DHDCD.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ