06:53, 09/06/2017

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 31/05/2017 đến 06/06/2017

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 31/05/2017 đến 06/06/2017 như sau:
TIN SÀN, SỞ