07:34, 19/06/2017

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2017 đến 13/06/2017

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/06/2017 đến 13/06/2017 như sau:
TIN SÀN, SỞ