07:19, 22/12/2016

DNW: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Công đoàn của Công ty CP cấp nước Đồng Nai

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Công đoàn của Công ty CP cấp nước Đồng Nai như sau:

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty cố phần cấp nước Đồng Nai tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu, với nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: Khách sạn Công đoàn

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/mã số Chi nhánh: 3600259296 - 007, ngày cấp 01/09/2004 (đăng ký thay đôi lần thứ 4, ngày 23/01/2015); Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

- Địa chỉ: số 128/21, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-  Lý do chấm dút hoạt động: Đã chuyển nhượng cho đơn vị khác.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ