09:09, 10/04/2019

DMC: Thông báo đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

DMC: Thông báo đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190410_20190410--DMC--CBTT-link-dang-tai-lieu-dhcd-thuong-nien-2019.pdf
Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ