07:54, 16/09/2014

DHT - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 57.000 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 756.000 CP (tỷ lệ 12,04%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 57.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân 

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2014.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ