01:59, 07/07/2014

DHT - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 113.537 CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/07/2014.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 869.537 CP (tỷ lệ 13,84%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 113.537 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/07/2014

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/07/2014.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ