08:27, 03/10/2014

DHT - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 57.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 699.000 CP (tỷ lệ 11,13%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 756.000 CP (tỷ lệ 12,04%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 57.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 57.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 699.000 CP (tỷ lệ 11,13%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 30/09/2014.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ