09:43, 19/12/2014

DHT - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 135.000 CP

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT) thông báo, ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đã bán 135.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 630.000 CP (tỷ lệ 10,03%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 135.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 135.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 495.000 CP (tỷ lệ 7,88%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/12/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2014.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ