08:04, 22/04/2014

DHT - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 10.463 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 869.537 CP (tỷ lệ 13,84%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: DHT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 880.000 CP (tỷ lệ 14,01%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.463 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 869.537 CP (tỷ lệ 13,84%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời gian đăng ký bán, giá mua trên thị trường thấp

- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/03/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 18/04/2014.

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ