01:19, 24/09/2019

DHT: Nguyễn Thị Minh Hậu - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 46.500 CP

DHT: Nguyễn Thị Minh Hậu - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 46.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Hậu
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 907.500 CP (tỷ lệ 4,3%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Anh Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.583.732 CP (tỷ lệ 7,5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 46.500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 46.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 861.000 CP (tỷ lệ 4,08%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/09/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ