10:22, 15/12/2017

DHT: Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 80.000 CP

DHT: Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 80.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Như Hoa
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 580.000 CP (tỷ lệ 4,62%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cảnh Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/12/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/01/2018.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ