06:44, 31/08/2017

DHT: Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 130.000 CP

DHT: Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 130.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Như Hoa
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.000 CP (tỷ lệ 5,65%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cảnh Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 130.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 130.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 580.000 CP (tỷ lệ 4,62%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/08/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ