01:33, 24/10/2017

DHT: Nguyễn Bá Lai - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 59.000 CP

DHT: Nguyễn Bá Lai - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 59.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Lai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 159.058 CP (tỷ lệ 1,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 59.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/10/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2017.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ